Eric Jiang

Eric Jiang – Ritz Building Industry Limited